#AsuultSambar :
https://forum.asuult.net/

[АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя
https://forum.asuult.net/viewtopic.php?f=130&t=117712
Page 3 of 5

Author:  Cezi [ Dec.23.10 7:17 pm ]
Post subject:  Re: [BLOG] AS RAP BLOGGERZ CORNER: Horrorcore Session [03.30

Ихэнхи сайн реппэр хамтлагуудын тухай оруулцын байна. Яаж зүгээр гарахав Lil Wayne-ы тухай хэдэн юм сарааччий.
Image
Dwayne Michael Carter, Jr. (1982 оны 9 27нд төрсөн) Есөн настайдаа тэрээр Cash Money Records-н хамгийн бяцхан гишүүнээр элссэн. Тэрээр 1997 онд B.G-н хамт Hot Boys хамтлагт орсон. Энэ нь B.G Juvenile Turk гэсэн бусад гишүүдээс бүрдэнэ. Hot boys-н анхны цомог Get It How U Live! нь тухайн жилдээ гарсан. Мөн хамтлаг Guerrilla Warfare хэмээх албумыг гаргаснаар маш их амжилтыг дагуулсан юм. 1999 онд Lil Wayne дебют албум болох The Block is Hot-г гаргаснаар Америкт 1 саяаас илүү хувь борлогдож Platinum album болсон юм. Гэвч түүний дараагийн хоёр цомог болох Lights Out (2000), 500 Degreez (2002) нь тийм ч их амжилт олоогүй юм. 2004 онд Wayne, Destiny's Child хамтлагийн "Soldier"-тэй цуг шилдэг арван синглд гарч ирсэн. Та бидний сайн мэдэх Lollipop дуу нь түүний бие даасан хамгийн алдартай цомог болох The Carter III (2008)-д орсон бөгөөд гарсан долоо хоногтоо Америкт 1 сая хувь борлогдсон юм. Мөн тэр цомог Grammy Award-аас Шилдэг Реп цомгийг хүртсэн бөгөөд гол үүрэг өгсөн дуу нь нөгөө Иштэй Чихэр юм.
Image
За ингэсгээд орхичий дараа нэмж орчуулаад оруулы :lol: :frog: . Аан тийм тоглосон кино, гаргасан цомгуудыг нь доор биччихий. :angel:
Film
Year Film
2000 Baller Blockin'
2007 Who's Your Caddy ?
2009 The Carter Documentary
2010 Hurricane Season

Телевизийн бүтээл

Year Title
2007
Access Granted
The Boondocks
2009
Nike Zoom VI LeBron James "Chalk"
Gatorade
1st and 10
Around the Horn
Behind The Music
All Access With Katie Couric

The Mo'Nique Show
2010 Freaknik: The Musical
2010 Saturday Night Live

Цомгууд:
* 1999: Tha Block Is Hot
* 2000: Lights Out
* 2002: 500 Degreez
* 2004: Tha Carter
* 2005: Tha Carter II
* 2008: Tha Carter III
* 2010: Rebirth
* 2010: I Am Not a Human Being
* 2011: Tha Carter IV

Author:  Heatles [ Dec.30.10 1:03 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Carter 3 ch aimar tsomog shu

Author:  M.G. [ Jan.01.11 7:41 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Тип-н талаар оруулмаар байгаа ч залхуу хүрээд байнаа :mrgreen:

Author:  mu-do [ Jan.03.11 3:57 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

ONYX
Image
Õýí ººðñäèé㺺(Ýð õ¿íä ýð÷ õ¿÷èéã áýëãýäýã÷)õàð ÷óëóóíû íýðýýð íýðëýñýí. Áàñ ñýðãýëýí á¿ãä õàëçàí áàñ õóòãàòàé âý? Òýð áîë ONYX.
1989 îíä New York Queens-ñ ãàðàëòàé áà Fredro Starr, Sonee Seeza ( ýõýíäýý Suave íýðòýé áñàí) áîëîí Big Ds íàðûí á¿ðýëäõ¿¿íòýé áàéæýý. Òýä õàìòààð Profile Records-ò àíõíû Single áîëîõ "ah, and we do it like this" õýìýýõ äóóãàà ãàðãàñàí ÷ òºäèéëºí àìæèëò îëîîã¿é. Ò¿¿íýýñ 2 æèëèéí äàðàà õýñýã óðàí á¿òýýëýý Run Dmc áîëîí Jam master Jay-ä òàíèëöóóëàõ ãýñýí ÷ áàãà çýðýã àñóóäàëòàé áàéñàí íü Sonee seeza Big Ds 2 ººð õîòîä áñàí þì.
Òèéíõ¿¿ Fredro Starr ººðèéí ¿åýýëèéã äóóäñàí áºãººä òýð íü Sticky Fingaz áàéñàí þì.
Sticky FingaZ ¿ñ÷íèé ãàçàð àæèëäàã áà ¯ðãýëæèéí Ñ¿¿ë õîëáîäîã íýãýí áàéñàí.
Sticky FingaZ òýð ¿åä Fredro starr-ã øîðäîí Demo äóó ãàðãàí Jam Master Jay-ä áýëýãëýñýí áà òýðýýð ÃÀËÇÓÓ ÖÀÐÀÉÒÍÓÓÄÛÍ äóóã òààøààñàí áàéíà. Òèéíõ¿¿ Def Jam-í Rocords-ò î÷èõîä ýõíèé àñóóëò íü :" Õýí òýð õ¿÷òýé õàðæèãíàñàí õîîëîéòîé íü áàéñàí áý?" õýìýýñýí áà òýð ãàëçóó í¿äòýé ñîëèîòîé ãèø¿¿í áîëîõ Sticky Fingaz-ã ¿íýëñýí áàéíà.

ONYX Jam Masta Jay-í "Def Jam"-òýé ãýðýý õèéí "Throw Ya Gunz" äóóã ãàðãàñàí þì. Òýð äóó ýð÷èéã àâñàíä ONYX öîìîã ãàðãàõààð øèéäñýí áºãººä 1993 îíä Hip Hop åðòºíöºä "BacdafucuP" öîìîãîî õ¿ëýýëãýí ºãñºí þì. Èòãýìýýðã¿é HiT äóóíóóä Áîëîõ "Slam" "Throw Ya Gunz" "Shiftee" ãýýðýý Biohazard-òàé õàìòðàí àæèëëàí îðãèëä ãàðàõ òîì áîëîìæòîé áîëñîí áàéíà. "Slam" äóó íü á¿òýí æèëèéí Chart-í 5ä áè÷èãäñýí áà "Bacdafucup" öîìîã íü ìàø õóðäàí 2ñàÿ õóâü áîðëóóëàãäñàí áàéíà.
ONYX ºíäºð ò¿âøíèé õàìòëàã áîëîí õóâèð÷ Æèëèéí Soul Train'èé øèëäýã album øàãíàëûã õ¿ðòñýí áàéíà.

1993 îíä Õàëçàí òîëãîéòíóóäûã þó ÷ çîãñîîæ ÷àäààã¿é. Òýð Rap á¿ëãýì íü òºðºëõèéí Rap-ã õºãæ¿¿ëýõýýð èðñýí áà òýäíèé Öóñò áàðãàð çàñðàøã¿é öàðàéòàé Logo íü ãàëçóó õ¿íèéã èëýðõèéëñýí íü Image ¯õýëèéí õ¿íä õýðöãèé áàéäàëòàé ýâëýðñýí ãýæ õýëæ áîëîõîîð þì. ̺í òýäíèé õóðäàí áóóíû õýìíýëò öîõèëòóóä, äóóíû ¿ãñ¿¿ä íü òýäíèéã ¹1 áîëãîõîä õ¿ðñýí þì. ìýäýýæ STicky Fingaz-í áàðèâ÷ëàãäñàí Hardcore òºðõ. Õ¿íä á¿ëãýì¿¿äèéí 1 áîëîõ onyX-ò óòãà ç¿éí ÷àäâàð áîëîí íàéðóóëãûí ÷àäâàð çýðýã îðøèæ áàéñàí þì.

2 æèëèéí äîòîð ONYX-í èõ ç¿éëñ ººð÷ëºãäñºí áà BIg Ds øîðîíä îðîí á¿ëýãýýñ æèéãäñýí áàéíà. 2 æèë ÷èìýýã¿é áàéõ ¿åýýð íü MTV "ìàðòàãäñàí á¿ëýã" õýìýýí íýðëýæ áàéñàí íü áóðóóäñàí áºãººä
ONYX 1995îíä "All We Got Iz Us!" õýìýýõ öîìîãîîðîî ýðãýí èðñýí þì. ONYX-í Underground ø¿òýí áèøèðýã÷èä íü òýä ÷àäëàà õýìýýæ áàéñàí áà öîìîã íü 500.000õóâü áîðëîãäñîí þì.
"All we got iz us" öîìîãîîñ õîéø Sticky Fingaz áîëîí Fredro Starr êèíîíä òîãîëöãîîæ ýõýëæýý "Clocker" "Dead President" "Strapped" " The Addiction" áîëîí Sticky Fingaz "BLADE 1" êèíîíû Blade-í ä¿ðä òîãîëæ áàéñàí áàéíà.


1998îíû 6-í ñàðä "SHUT 'EM DOWN" öîìîãîî ãàðãàñàí áà ýíý öîìîã íü òîìîîõîí Underground áîëîí Õóäàëäààíû öîìîã áîëæ ÷àäñàí áàéíà. Òýð ¿åèéí hip hop Underground ø¿òýã÷äèéí ìºðººäºë áñàí áà Ðàäèî-ãîîð "React" " Shut em Down ft DMX" "Slam" çýðýã äóóíóóä öîõèëò áîëæ ÷àäñàí áàéíà.
Òýð ¿åä Puff Daddy, Camron , Mase, Jay Z, çýðýã Commercial Emceeí¿¿ä èõ áàéñàí áà ONYX Underground Hardcore óòãààðàà òýäíýýñ ÿëãàð÷ áàéñàí þì.
2002 îí õ¿ðòýë ONYX ºíäºðëºãºº àëäàëã¿é ÿâñààð áàéñàí áà öààøäàà ÷ õýíä ÷ Áóóæ ºãºãõã¿é áºë㺺. Ýíý áîë ìèíèé ø¿òýýí.

Author:  mu-do [ Jan.03.11 3:58 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

oooh @#$%!!! Bi ug ni ARAIL MON FONT-oor l bichsiishdee nofsh gj!

Author:  Heatles [ Jan.03.11 4:50 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Unicode -oor bichee hairan yum *bad word*

Author:  nEw.BiE [ Jan.06.11 1:55 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

NEMEEREI IH SONIRHOLTOIM BN MANI METED

Author:  zn_westmaname [ Jan.07.11 6:18 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

miniii meddeg bugdiin tawitsan bnshd.bi shine gishuuun l deee.tnx garuuudad

Author:  rap_boldoo [ Jan.19.11 4:07 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

:think: :laugh5:

Author:  snowgoons [ Jan.19.11 6:59 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

zaaa sons humuuseee.... shuud orchuulj morchuulahgui meddeg yumaa shuud bichlee .....
BIG L buyu Lamont Coleman.... 1974-1999 ( R.I.P )
mmm zia L-iig bol hip hop sonsdog garuud dundaa ern ih hargia bur hetruulegtei umand durtai humuus sonsdog jisheene bi hehe
big l 16 taigaasaa shuud l heniich bichej chadahaargui uhaalag rhymnuudiig holboj ehelsen bileee....
new york , harlem streetiin uuguul irgen tendee torj tendee uhsen... ( r.i.p )
ih olon rappertai tsug niilj ajildag baisan ... ter yuedee bugd tiim od baigaaguich odoo bugd od bolson... jisheene....jay-z..fat joy...cam'ron ...ice cube....
big l iin ontsgoi um n gevel rhyme zohioh chadvar punchline n bailaaa...
hip hopiin tuvshing USA-d neg Level ahiulsan hun bol yah argagui Big L munuus mun...
big L -iin nerniihana utga n bolohoor BIG LEE buyu ahiih n ner um bj
ah n dandaa shorond ordog ern l hund gar um shig bgan
big l iin uhsen shaltgaana n bolohoor ahiig n heden garuud alah gej baigaad anduuraad big l-iig altsan l gediin bnlee...
Big L bol medeej hip hop sonsdog hun bolgon medeh ystoi rapperuudiin neg bol yahin argagui mun
yg yrih yum bol tanai 2pac biggie 2iig chine niiluulj baigaad battledaad eleg $haahaar hun dee...
hedii busad rapperuudiig boduul tsoohon duutaich duunii chanar duunii soul buyu duuna tsaanaa l neg oor baidag

Author:  snowgoons [ Jan.19.11 7:04 pm ]
Post subject:  Re: [BLOG] AS RAP BLOGGERZ CORNER: Horrorcore Session [03.30

Quote:
Ихэнхи сайн реппэр хамтлагуудын тухай оруулцын байна. Яаж зүгээр гарахав Lil Wayne-ы тухай хэдэн юм сарааччий.
Image
Dwayne Michael Carter, Jr. (1982 оны 9 27нд төрсөн) Есөн настайдаа тэрээр Cash Money Records-н хамгийн бяцхан гишүүнээр элссэн. Тэрээр 1997 онд B.G-н хамт Hot Boys хамтлагт орсон. Энэ нь B.G Juvenile Turk гэсэн бусад гишүүдээс бүрдэнэ. Hot boys-н анхны цомог Get It How U Live! нь тухайн жилдээ гарсан. Мөн хамтлаг Guerrilla Warfare хэмээх албумыг гаргаснаар маш их амжилтыг дагуулсан юм. 1999 онд Lil Wayne дебют албум болох The Block is Hot-г гаргаснаар Америкт 1 саяаас илүү хувь борлогдож Platinum album болсон юм. Гэвч түүний дараагийн хоёр цомог болох Lights Out (2000), 500 Degreez (2002) нь тийм ч их амжилт олоогүй юм. 2004 онд Wayne, Destiny's Child хамтлагийн "Soldier"-тэй цуг шилдэг арван синглд гарч ирсэн. Та бидний сайн мэдэх Lollipop дуу нь түүний бие даасан хамгийн алдартай цомог болох The Carter III (2008)-д орсон бөгөөд гарсан долоо хоногтоо Америкт 1 сая хувь борлогдсон юм. Мөн тэр цомог Grammy Award-аас Шилдэг Реп цомгийг хүртсэн бөгөөд гол үүрэг өгсөн дуу нь нөгөө Иштэй Чихэр юм.
Image
За ингэсгээд орхичий дараа нэмж орчуулаад оруулы :lol: :frog: . Аан тийм тоглосон кино, гаргасан цомгуудыг нь доор биччихий. :angel:
Film
Year Film
2000 Baller Blockin'
2007 Who's Your Caddy ?
2009 The Carter Documentary
2010 Hurricane Season

Телевизийн бүтээл

Year Title
2007
Access Granted
The Boondocks
2009
Nike Zoom VI LeBron James "Chalk"
Gatorade
1st and 10
Around the Horn
Behind The Music
All Access With Katie Couric

The Mo'Nique Show
2010 Freaknik: The Musical
2010 Saturday Night Live

Цомгууд:
* 1999: Tha Block Is Hot
* 2000: Lights Out
* 2002: 500 Degreez
* 2004: Tha Carter
* 2005: Tha Carter II
* 2008: Tha Carter III
* 2010: Rebirth
* 2010: I Am Not a Human Being
* 2011: Tha Carter IV
lil wayne anh garj irjaahdaa gaigu ugeldeg baisan .... odoo bol medjaa bizdee... yeahhh hahah yeahhh okay gehees tsaashgui boltson.... mhm .... besda duun yahu sonsgolontoi l yumdaa yahu shoudaj moudhjaahd tunees bish neg saihan weed sorchood hip hop medrii geed lil wayne iig sonshiin bol untana biz....

Author:  marshall(united) [ Jan.19.11 9:29 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

mm

Author:  Heatles [ Jan.19.11 10:10 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

lil wayne ugaasaa muu l da mundag rapperudig bodvol
tehdee nadaasl sain l da :cheerleader:

Author:  Peace|FuRy [ Jan.20.11 11:19 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
lil wayne ugaasaa muu l da mundag rapperudig bodvol
tehdee nadaasl sain l da :cheerleader:
ter j tiim shoo :mrgreen:

Author:  EZ-Loc [ Jan.20.11 11:56 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Image
Chad Lamont Butler ( 1973 - 2007 ) rap ner ni Pimp C aka Mick Jagger, aka Sweet Jones, aka Sweet James aka Sweet James Jones, aka Young Pimp..

uran buteelee 1980aad onii suuleer ehelsen buguud hamtragch Bun B hemeeh rapperteigee UGK ( Underground Kingz ) hemeeh hamtlagtai baisan yum.. Garal uusel ni Texas mujiin Port Arthur hemeeh jijken hot bogood udalgui ter 2 Houston-ruu nuusen yum... odoonii od bolood bga dirty south geed bga gazruudiin oduud boloh T.i, ludacris, lil wayne oshoo zondoo zondoo bugd l UGK-g sonsoj rap hiideg bolson... Southern Hip Hop iin zagalmailsan etseg.. hamgiin ner hundtei hamtlag... Pimp C bol dirty south - iin yaah argagui King... haramsaltai ni 2007 ond sizzurp hetruulj uusnaas bolj uhsen geed baigaa hedii ch.. tsaadah shaltgaan bol mash gun... minii bodloor illuminatigiinhan tuuniig alsan... yag l 2pac, michael jackson, john lennon, bob marley oshoo zondoo temtsegchid shig... Pimp C 2002 ond shorond orood 2005 onii suuleer garj ireed amerikiin buzar bulai bulhaig huchtei helj temtsej irsen.. tegeed udalgui uhsen.. buh tsag ueiin shildeg rapperuudiin toond zui yosoor ehnii heddee orno.. RIP... odoo mongolchuud ih dirty south, crunk gej shaadag boljee haha.. yadaj ovog deedsiig ni mddeg bolchih heregtei..
minii huvid odoo Pimp-C ees oor yum barag sonsdoggui.. aguu rapper.. H-Town STAND UP!!!

Author:  MadRhymeZ [ Jan.21.11 1:15 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Yohh humuusiin yumiig orchuulah gesen chini aimar zalhuu hurchlee...
Hustle and Flow iig uzej chadaagui neg ni uzeerei goy kino shuu....
Shuud uzeh linkiig ni tavilaa uzsen neg ni dahiad uzeerei... Hehe
www.videoweed.com/file/4b166813836dd

Author:  snowgoons [ Jan.21.11 1:20 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
Image
Chad Lamont Butler ( 1973 - 2007 ) rap ner ni Pimp C aka Mick Jagger, aka Sweet Jones, aka Sweet James aka Sweet James Jones, aka Young Pimp..

uran buteelee 1980aad onii suuleer ehelsen buguud hamtragch Bun B hemeeh rapperteigee UGK ( Underground Kingz ) hemeeh hamtlagtai baisan yum.. Garal uusel ni Texas mujiin Port Arthur hemeeh jijken hot bogood udalgui ter 2 Houston-ruu nuusen yum... odoonii od bolood bga dirty south geed bga gazruudiin oduud boloh T.i, ludacris, lil wayne oshoo zondoo zondoo bugd l UGK-g sonsoj rap hiideg bolson... Southern Hip Hop iin zagalmailsan etseg.. hamgiin ner hundtei hamtlag... Pimp C bol dirty south - iin yaah argagui King... haramsaltai ni 2007 ond sizzurp hetruulj uusnaas bolj uhsen geed baigaa hedii ch.. tsaadah shaltgaan bol mash gun... minii bodloor illuminatigiinhan tuuniig alsan... yag l 2pac, michael jackson, john lennon, bob marley oshoo zondoo temtsegchid shig... Pimp C 2002 ond shorond orood 2005 onii suuleer garj ireed amerikiin buzar bulai bulhaig huchtei helj temtsej irsen.. tegeed udalgui uhsen.. buh tsag ueiin shildeg rapperuudiin toond zui yosoor ehnii heddee orno.. RIP... odoo mongolchuud ih dirty south, crunk gej shaadag boljee haha.. yadaj ovog deedsiig ni mddeg bolchih heregtei..
minii huvid odoo Pimp-C ees oor yum barag sonsdoggui.. aguu rapper.. H-Town STAND UP!!!


bun b giin ah bilu pimp C chine..... look at me !! gedeg duun tas !!!

Author:  DraGunoV [ Jan.21.11 7:07 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
Yohh humuusiin yumiig orchuulah gesen chini aimar zalhuu hurchlee...
Hustle and Flow iig uzej chadaagui neg ni uzeerei goy kino shuu....
Shuud uzeh linkiig ni tavilaa uzsen neg ni dahiad uzeerei... Hehe
http://www.videoweed.com/file/4b166813836dd
+1 damn

Author:  DraGunoV [ Jan.21.11 7:12 am ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

http://sportnews.mn/forum/viewtopic.php?f=28&t=3380
eminem iin tuhai bjiin

Author:  Murun71827 [ Jan.25.11 3:03 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
ONYX
Image
Хэн өөрсдийгөө(Эр хүнд эрч хүчийг бэлгэдэгч)хар чулууны нэрээр нэрлэсэн. Бас сэргэлэн бүгд халзан бас хутгатай вэ? Тэр бол ONYX.
1989 онд New York Queens-с гаралтай ба Fredro Starr, Sonee Seeza ( эхэндээ Suave нэртэй бсан) болон Big Ds нарын бүрэлдхүүнтэй байжээ. Тэд хамтаар Profile Records-т анхны Single болох "ah, and we do it like this" хэмээх дуугаа гаргасан ч төдийлөн амжилт олоогүй. Түүнээс 2 жилийн дараа хэсэг уран бүтээлээ Run Dmc болон Jam master Jay-д танилцуулах гэсэн ч бага зэрэг асуудалтай байсан нь Sonee seeza Big Ds 2 өөр хотод бсан юм.
Тийнхүү Fredro Starr өөрийн үеээлийг дуудсан бөгөөд тэр нь Sticky Fingaz байсан юм.
Sticky FingaZ үсчний газар ажилдаг ба Үргэлжийн Сүүл холбодог нэгэн байсан.
Sticky FingaZ тэр үед Fredro starr-г шордон Demo дуу гарган Jam Master Jay-д бэлэглэсэн ба тэрээр ГАЛЗУУ ЦАРАЙТНУУДЫН дууг таашаасан байна. Тийнхүү Def Jam-н Rocords-т очиход эхний асуулт нь :" Хэн тэр хүчтэй харжигнасан хоолойтой нь байсан бэ?" хэмээсэн ба тэр галзуу нүдтэй солиотой гишүүн болох Sticky Fingaz-г үнэлсэн байна.


ONYX Jam Masta Jay-н "Def Jam"-тэй гэрээ хийн "Throw Ya Gunz" дууг гаргасан юм. Тэр дуу эрчийг авсанд ONYX цомог гаргахаар шийдсэн бөгөөд 1993 онд Hip Hop ертөнцөд "BacdafucuP" цомогоо хүлээлгэн өгсөн юм. Итгэмээргүй HiT дуунууд Болох "Slam" "Throw Ya Gunz" "Shiftee" гээрээ Biohazard-тай хамтран ажиллан оргилд гарах том боломжтой болсон байна. "Slam" дуу нь бүтэн жилийн Chart-н 5д бичигдсэн ба "Bacdafucup" цомог нь маш хурдан 2сая хувь борлуулагдсан байна.
ONYX өндөр түвшний хамтлаг болон хувирч Жилийн Soul Train'ий шилдэг album шагналыг хүртсэн байна.

1993 онд Халзан толгойтнуудыг юу ч зогсоож чадаагүй. Тэр Rap бүлгэм нь төрөлхийн Rap-г хөгжүүлэхээр ирсэн ба тэдний Цуст баргар засрашгүй царайтай Logo нь галзуу хүнийг илэрхийлсэн нь
Image Үхлийн хүнд хэрцгий байдалтай эвлэрсэн гэж хэлж болохоор юм. Мөн тэдний хурдан бууны хэмнэлт цохилтууд, дууны үгсүүд нь тэднийг ¹1 болгоход хүрсэн юм. мэдээж STicky Fingaz-н баривчлагдсан Hardcore төрх. Хүнд бүлгэмүүдийн 1 болох onyX-т утга зүйн чадвар болон найруулгын чадвар зэрэг оршиж байсан юм.

2 жилийн дотор ONYX-н их зүйлс өөрчлөгдсөн ба BIg Ds шоронд орон бүлэгээс жийгдсэн байна. 2 жил чимээгүй байх үеээр нь MTV "мартагдсан бүлэг" хэмээн нэрлэж байсан нь буруудсан бөгөөд
ONYX 1995онд "All We Got Iz Us!" хэмээх цомогоороо эргэн ирсэн юм. ONYX-н Underground шүтэн биширэгчид нь тэд чадлаа хэмээж байсан ба цомог нь 500.000хувь борлогдсон юм.
"All we got iz us" цомогоос хойш Sticky Fingaz болон Fredro Starr кинонд тоголцгоож эхэлжээ "Clocker" "Dead President" "Strapped" " The Addiction" болон Sticky Fingaz "BLADE 1" киноны Blade-н дүрд тоголж байсан байна.


1998оны 6-н сард "SHUT 'EM DOWN" цомогоо гаргасан ба энэ цомог нь томоохон Underground болон Худалдааны цомог болж чадсан байна. Тэр үеийн hip hop Underground шүтэгчдийн мөрөөдөл бсан ба Радио-гоор "React" " Shut em Down ft DMX" "Slam" зэрэг дуунууд цохилт болж чадсан байна.
Тэр үед Puff Daddy, Camron , Mase, Jay Z, зэрэг Commercial Emceeнүүд их байсан ба ONYX Underground Hardcore утгаараа тэднээс ялгарч байсан юм.
2002 он хүртэл ONYX өндөрлөгөө алдалгүй явсаар байсан ба цаашдаа ч хэнд ч Бууж өгөгхгүй бөлгөө. Энэ бол миний шүтээн.
Хянан тохиолдуулав :wd:

Author:  marshall(united) [ Jan.25.11 3:26 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
lil wayne ugaasaa muu l da mundag rapperudig bodvol
tehdee nadaasl sain l da :cheerleader:
mal mine amaa medej chalch bitii medleggui mulguu gedegee tumend haruulaad bai lil wayne muu l daa busdiigaa bolduul gej shaasss erguu mal chin chi l durguin baigaa biz T.I LIL WAYNE gedeg 2 hun odoo tsagiin south style-g todorhoilj baina dagz min!

Author:  marshall(united) [ Jan.25.11 3:28 pm ]
Post subject:  Re: [BLOG] AS RAP BLOGGERZ CORNER: Horrorcore Session [03.30

Quote:
Quote:
Ихэнхи сайн реппэр хамтлагуудын тухай оруулцын байна. Яаж зүгээр гарахав Lil Wayne-ы тухай хэдэн юм сарааччий.
Image
Dwayne Michael Carter, Jr. (1982 оны 9 27нд төрсөн) Есөн настайдаа тэрээр Cash Money Records-н хамгийн бяцхан гишүүнээр элссэн. Тэрээр 1997 онд B.G-н хамт Hot Boys хамтлагт орсон. Энэ нь B.G Juvenile Turk гэсэн бусад гишүүдээс бүрдэнэ. Hot boys-н анхны цомог Get It How U Live! нь тухайн жилдээ гарсан. Мөн хамтлаг Guerrilla Warfare хэмээх албумыг гаргаснаар маш их амжилтыг дагуулсан юм. 1999 онд Lil Wayne дебют албум болох The Block is Hot-г гаргаснаар Америкт 1 саяаас илүү хувь борлогдож Platinum album болсон юм. Гэвч түүний дараагийн хоёр цомог болох Lights Out (2000), 500 Degreez (2002) нь тийм ч их амжилт олоогүй юм. 2004 онд Wayne, Destiny's Child хамтлагийн "Soldier"-тэй цуг шилдэг арван синглд гарч ирсэн. Та бидний сайн мэдэх Lollipop дуу нь түүний бие даасан хамгийн алдартай цомог болох The Carter III (2008)-д орсон бөгөөд гарсан долоо хоногтоо Америкт 1 сая хувь борлогдсон юм. Мөн тэр цомог Grammy Award-аас Шилдэг Реп цомгийг хүртсэн бөгөөд гол үүрэг өгсөн дуу нь нөгөө Иштэй Чихэр юм.
Image
За ингэсгээд орхичий дараа нэмж орчуулаад оруулы :lol: :frog: . Аан тийм тоглосон кино, гаргасан цомгуудыг нь доор биччихий. :angel:
Film
Year Film
2000 Baller Blockin'
2007 Who's Your Caddy ?
2009 The Carter Documentary
2010 Hurricane Season

Телевизийн бүтээл

Year Title
2007
Access Granted
The Boondocks
2009
Nike Zoom VI LeBron James "Chalk"
Gatorade
1st and 10
Around the Horn
Behind The Music
All Access With Katie Couric

The Mo'Nique Show
2010 Freaknik: The Musical
2010 Saturday Night Live

Цомгууд:
* 1999: Tha Block Is Hot
* 2000: Lights Out
* 2002: 500 Degreez
* 2004: Tha Carter
* 2005: Tha Carter II
* 2008: Tha Carter III
* 2010: Rebirth
* 2010: I Am Not a Human Being
* 2011: Tha Carter IV
lil wayne anh garj irjaahdaa gaigu ugeldeg baisan .... odoo bol medjaa bizdee... yeahhh hahah yeahhh okay gehees tsaashgui boltson.... mhm .... besda duun yahu sonsgolontoi l yumdaa yahu shoudaj moudhjaahd tunees bish neg saihan weed sorchood hip hop medrii geed lil wayne iig sonshiin bol untana biz....

chi bas bitii uuchlaarai!!!!!

Author:  manufukedup [ Jan.25.11 7:45 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
Quote:
lil wayne ugaasaa muu l da mundag rapperudig bodvol
tehdee nadaasl sain l da :cheerleader:
mal mine amaa medej chalch bitii medleggui mulguu gedegee tumend haruulaad bai lil wayne muu l daa busdiigaa bolduul gej shaasss erguu mal chin chi l durguin baigaa biz T.I LIL WAYNE gedeg 2 hun odoo tsagiin south style-g todorhoilj baina dagz min!
cham shig nuhduud olon bga ni henii aldaa ve?

Author:  MadRhymeZ [ Jan.25.11 7:57 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Yag jinhene rap hogjim sonirhogchid Lil Wayne d durgui bdag ter Rock Rap 2iig holboson hun gej hunii yarij bhiig sonssiin bna...

Author:  marshall(united) [ Jan.25.11 8:33 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

Quote:
Yag jinhene rap hogjim sonirhogchid Lil Wayne d durgui bdag ter Rock Rap 2iig holboson hun gej hunii yarij bhiig sonssiin bna...
Mmmhm old, jazz hip hop, ntr geed yr ni joohon huuchinlag sonsogchid durgui l gediin bnale bas ortoi l ug tehdee jinhen rap hogjim sonirhogchid gej helj bolohguie Dirty south ch gesen hip hop-d gazar avsan jinhen l rap ursgal shde

Author:  EZ-Loc [ Jan.25.11 8:41 pm ]
Post subject:  Re: [АС РЭП] Хип Хопын талаархи Мэдлэгээсээ Хуваалцъя

dirty south iig ursgal gej uzeh ni mash buruu l yum baigaam l da

Page 3 of 5 All times are UTC+09:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/