#AsuultSambar :

ASUULT.NET - МОНГОЛ УЛС МАНДАН БАДРАГ!
It is currently Mar.22.19 8:58 pm

All times are UTC+09:00
Post new topic  Reply to topic  [ 13 posts ] 
Author Message
PostPosted: Nov.13.18 11:06 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
Хятад хэлийг гаршуулахаар авав!


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 11:30 am, edited 2 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:07 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1-ийн 150 үгс (1-25)
我, 我们, 你, 你们, 他, 她, 他们, 她们, 这 (这儿), 那 (那儿), 哪(哪儿), 谁, 什么, 多少, 几, 怎么, 怎么样, 一, 二, 三, 四 , 五, 六, 七, 八. -----
1. wǒ I, me 2. wǒmen we, us (pl.) 3. nǐ you 4. nǐmen you (pl.) 5. tā he, him 6. tā she, her 7. tāmen they (male+female / male, pl.) 8. tāmen they (females, pl.) 9. zhè ( zhèr) here, this 10. nà (nàr) there, that 11. nǎ (nǎr) where 12. shuí who 13. shén me what, why 14. duōshǎo how many, how much 15. jǐ a few, how many 16. zěnme how 17. zěnmeyàng how about 18. yī one 19. èr two 20. sān three 21. sì four 22. wǔ five 23. liù six 24. qī seven 25. bā eight.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 12:03 pm, edited 6 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:08 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1-ийн 150 үгс (26-50)
九, 十, 零, 个, 本, 些, 块, 不, 没, 很, 太, 都, 和, 在, 的, 了, 吗, 呢, 喂, 家, 学校, 饭店, 商店, 医院. -------
26. jiǔ nine 27. shí ten 28. líng zero 29. gè one, a, an 30. suì year 31. běn volume 32. xiē some 33. kuài piece 34. bù no 35. méi no 36. hěn quite, very 37. tài too 38. dōu all 39. hé and 40. zài in, at 41. de 42. le 43. ma 44. ne 45. wèi hello 46. jiā home 47. xuéxiào school 48. fàndiàn restaurant 49. shāngdiàn store 50. yīyuàn hospital.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 12:13 pm, edited 2 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:09 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1-ийн 150 үгс (51-75)
火车站, 中国, 北京, 上, 下, 前面, 后面, 里, 今天, 明天, 昨天, 上午, 中午, 下午, 年, 月, 日, 星期, 点, 分钟, 现在, 时候, 爸爸, 妈妈, 儿子. -----
51. huǒchēzhàn train station 52. zhōng guó China 53. běijīng Beijing 54. shàng up 55. xià down 56. qiánmiàn front 57. hòumiàn behind 58. lǐ inside 59. jīntiān today 60. míngtiān tomorrow 61. zuótiān yesterday 62. shàngwǔ morning 63. zhōngwǔ noon 64. xiàwǔ afternoon 65. nián year 66. yuè month 67. rì day 68. xīngqī week 69. diǎn dot, spot 70. fēnzhōng minute 71. xiànzài now 72. shíhou time 73. bàba father 74. māma mother 75. érzi son.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 12:36 pm, edited 7 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:10 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1-ийн 150 үгс (76-100)
女儿, 老师, 学生, 同学, 朋友, 医生, 先生, 小姐, 衣服, 水, 菜, 米饭, 水果, 苹果, 茶, 杯子, 钱, 飞机, 出租车, 电视, 电脑, 电影, 天气, 猫, 狗. -----
76. nǚér daughter 77. lǎoshī teacher 78. xuéshēng student 79. tóngxué schoolmate 80. péngyou friend 81. yīshēng doctor 82. xiānsheng sir 83. xiǎojiě Miss 84. yīfu cloth 85. shuǐ water 86. cài vegetable 87. mǐfàn rice 88. shuǐguǒ fruit 89. píngguǒ apple 90. chá tea 91. bēizi cup 92. qián money 93. fēijī airplane 94. chūzūchē taxi 95. diànshì television 96. diànnǎo computer 97. diànyǐng movie 98. tiānqì weather 99. māo cat 100. gǒu dog.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 1:36 pm, edited 3 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:11 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1-ийн 150 үгс (101-125)
东西, 人, 名字, 书, 汉语, 字, 桌子, 椅子, 谢谢, 不客气, 再见, 请, 对不起, 没关系, 是, 有, 看, 听, 说话, 读, 写, 看见, 叫, 来, 回. -----
101. dōngxi thing 102. rén person 103. míngzi name 104. shū book 105. hànyǔ mandarin Chinese 106. character 107. zhuōzi desk 108. yǐzi chair 109. xièxie thank 110. búkèqì you are welcome 111. zàijiàn good-bye 112. qǐng please 113. duìbùqǐ sorry 114. méiguānxì It doesn’t matter 115. shì be (am, is, are) 116. yǒu have 117. kàn look 118. tīng listen 119. shuōhuà speak 120. dú read 121. xiě write 122. kànjiàn see 123. jiào call 124. lái come 125. huí return.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 1:47 pm, edited 3 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:12 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1-ийн 150 үгс (126-153)
去, 吃, 喝, 睡觉, 打电话, 做, 买, 开, 坐, 住, 学习, 工作, 下雨, 爱, 喜欢, 想, 认识, 会, 能, 好, 大, 小, 多, 少, 冷, 热, 高兴, 漂亮. -----
126. qù go 127. chī eat 128. hē drink 129. shuìjiào sleep 130. dǎdiànhuà call up 131. zuò do 132. mǎi buy 133. kāi open 134. zuò sit 135. zhù live 136. xuéxí study 137. gōngzuò work 138. xiàyǔ rain 139. ài love 140. xǐhuān love, like 141. xiǎng want 142. rènshi know 143. huì can 144. néng can, be able to 145. hǎo good 146. dà big 147. xiǎo small 148. duō many, much 149. shǎo few, little 150. lěng cold 151. rè hot 152. gāoxìng happy 153. piàoliàng beautiful.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 1:59 pm, edited 3 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:14 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1 жишээ өгүүлбэрүүд (1-25)
我爱你. 你好. 他是教师. 她们是漂亮的女孩。到这儿来! 他在那儿!你住哪儿?谁先到谁买票。你要什么? 这台电视机多少钱?昨天来了几位客人?你怎么想?出去吃怎么样?今天一大早. 每逢星期二. 三的平方是九。我妹妹四年级。星期五我就18岁了. 礼拜六你来我家吃饭吧!世界七大奇观. 六加二是八. -----
1. Wǒ'àinǐ. I love you. 2. nǐhǎo. Hello, hi, how do you do! 5. Tā shì jiàoshī. He's a teacher. 8. Tāmen shì piàoliang de nǚhái. They're pretty girls. 9. Dào Zhèer lái! Come here! 10. Tā zài nàr! There he is! 11. Nǐ zhù nǎer ?Where do you live? 12. Shuí xiān dào shuí mǎipiào. Whoever arrives first buys the tickets. Тот, кто прибывает первым, покупает билеты. 13. Nǐ yào shénme?What do you want? 14. Zhètái diànshìjī duōshǎoqián?How much is this television? 15. Zuótiān lái le jǐwèi kèrén? How many customers came yesterday? 16. Nǐ zěnme xiǎng ?What do you think? 17. Chūqù chī zěnmeyàng? What/ how about eating out? 18. Jīntiān yídàzǎo. Early this morning 19. Měiféng xīngqī'èr. Every Tuesday. 20. Sān de píngfāng shì jiǔ. Three squared equals nine. 21. Wǒ mèimei sìniánjí. My sister is in the fourth grade. 22. Xīngqīwǔ wǒ jiù 18 suì le. I'll be 18 on Friday. 23. Lǐbàiliù nǐ lái wǒjiā chīfàn bā!Come over for a meal on Saturday. 24. shìjiè qī dà qíguān. The seven wonders of the world. 25. liù jiā èr shì bā. Six plus two is eight.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 2:31 pm, edited 2 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:15 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1 жишээ өгүүлбэрүүд (26-50)
从进九到出九,算来有81天. 还差十分钟六点。他20岁了。我要去超市买些食品。 他把圆木劈成块来烧。你累了吧? 不,不累。 他没看过大海。 他个子很高。 这部电影太长。 都还好吧?工作和学习. 在机场等候. 你买的书真有意思。 走了,火车快开了。你去银行吗? 为什么不呢? 喂!发生什么事了?他一放假就回家。 我每天跑步去学校。这家饭店服务最好。商店工作很难做. 她是医院的护士. -----
26. Cóng jìnjiǔ dào chūjiǔ,suànlái yǒu bāshíyītiān. From the beginning of the nine-day period following winter solstice to the end of it, it is about 81 days. 27. Hái chà shífēnzhōng liùdiǎn. It's ten minutes of six. 30. Tā èrshísuì le. He's 20 years old. 32. Wǒ yàoqù chāoshì mǎi xiē shípǐn. I have to go to the supermarket to buy some provisions. 33. Tā bǎ yuánmù pī chéng kuài lái shāo. He chopped the log into pieces, and burnt them. 34. Nǐ lèile bā?Bù,búlèi. Are you tired? No, I'm not. 35. Tā méi kànguò dàhǎi. He's never seen the sea before. 36. Tā gèzi hěngāo. He is very tall. 37. Zhèbù diànyǐng tàicháng. This film is too long. 38. Dōu háihǎo bā ?Is everything OK? 39. gōngzuò hé xuéxí. Work and study 40. Zài jīchǎng děnghòu. Wait at the airport 41. Nǐmǎideshū zhēn yǒuyìsi. The book you bought is really interesting. 42. Zǒule,huǒchē kuài kāi le. Let's go. The train will leave soon. 43. Nǐ qù yínháng ma? Are you going to the bank? 44. Wèishénme bùne ?Why not? 45. Wèi! fāshēng shénmeshì le ?Whoa! What happened to you? 46. Tā yí fàngjià jiù huíjiā. As soon as the holiday started he went back home. 47. Wǒ měitiān pǎobù qù xuéxiào. I run to school every day. 48. Zhèjiā fàndiàn fúwù zuìhǎo. The service at this restaurant is the best. 49. Shāngdiàn gōngzuò hěnnán zuò. It's hard work serving in a shop. 50. Tā shì yīyuàn de hùshì. She is a hospital nurse.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 3:02 pm, edited 4 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:16 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1 жишээ өгүүлбэрүүд (51-75)
最早的火车站于1854年开始营运。欢迎来到中国。他对北京很熟。我跑上楼梯。 上/ 下议院. 排队时她站在我前面。沙拉后面是什么菜?往酒里对点水. 今天是我的生日。 也许她明天会到。昨天下了场大雪。星期一上午. 明天中午一起吃早午餐吧。早上/ 下午好!她青春年少,正当芳年。 我下个月去法国。城市面貌日见改善。 每逢星期二. 从这点看,他是对的。 还差十分钟六点。现在是5点钟. 在我年轻的时候. 他长得像他爸爸。这是我妈妈. 你儿子多大了? -----
51. Zuìzǎo de Huǒchēzhàn yú 1854 nián kāishǐ yíngyùn. The original railway station opened in 1854. 52. Huānyíng láidào Zhōngguó. Welcome to China. 53. Tā duì Běijīng hěn shú. He knows Beijing well. 54. Wǒ pǎoshàng lóutī. I ran up the stairs. 55. Shàng/ xiàyìyuàn. The Upper/ Lower Chamber 56. Páiduì shí tā zhànzài wǒ qiánmiàn. She was before me in the line. 57. Shālā hòumiàn shì shénme cài ?Which course follows the salad? 58. wǎng jiǔlǐ duìdiǎnshuǐ. Add some water to the alcohol 59. Jīntiān shì wǒ de shēngrì. Today's my birthday. 60. Yěxǔ tā míngtiān huì dào. Perhaps she will arrive tomorrow. 61. Zuótiān xiàlechǎng dàxuě. It snowed heavily yesterday. 62. Xīngqīyī shàngwǔ. On Monday morning 63. Míngtiān zhōngwǔ yìqǐ chī zǎo wǔcān bā. Let's have brunch tomorrow at noon. 64. Zǎoshang/ xiàwǔ hǎo! Good morning/ afternoon! 65. Tā qīngchūn niánshào,zhèngdāng fāngnián. She is young and is at the golden age of her life. 66. Wǒ xià gè yuè qù Fǎguó. I am going to France next month. 67. Chéngshìmiànmào rì jiàn gǎishàn. The city looks better and better every day. 68. Měiféng xīngqī'èr. Every Tuesday. 69. Cóng zhèdiǎn kàn,tā shì duìde. From this point of view he is right. 70. Hái chà shífēnzhōng liùdiǎn. It's ten minutes of six. 71. Xiànzài shì 5 diǎn zhōng. It's 5 o'clock 72. Zài wǒ niánqīng de shíhou.In my younger days 73. Tā zhǎng de xiàng tā bàba. He looks like his father. 74. Zhè shì wǒ māma. This is my mother 75. Nǐ érzǐ duōdà le?How old is your son?


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 3:23 pm, edited 5 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:18 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1 жишээ өгүүлбэрүүд (76-100)
她的女儿很规矩。听老师的话. 图书馆挤满了学生。 周末有个同学聚会。 是某人的朋友. 医生说他需要休息。尊敬的先生. 有位小姐找你。 新买的衣服. 这水冰手。你最喜欢吃什么菜? 我吃米饭的时候喜欢加些豆腐乳。水果就放在桌子上. 秋苹果通常为红色。把它喝干净,茶对你有益。 你这样的杯子在何处有卖的?这多少钱? 她从飞机上俯瞰长江。玛丽嫁给了一个出租车司机。 他正在看电视。 他是个电脑奇才。 去看电影好吗?多么好的天气啊!猫的睡姿十分可爱。它是只好狗. ----
76. Tāde nǚ'ér hěnguījǔ. Her daughter is so well-behaved. 77. tīng lǎoshī de huà. Do as the teacher says 78. Túshūguǎn jǐ mǎn le xuésheng. The library is crowded with students. 79. Zhōumò yǒu gè tóngxué jùhuì. At the weekend there's a get-together of classmates. 80. Shì mǒurén de péngyou. To be friends with somebody. 81. Yīshēng shuō tā xūyào xiūxi. The doctor said he needed rest. 82. Zūnjìng de xiānsheng. Dear sir! 83. Yǒu wèi xiǎojiě zhǎo nǐ. There's a young lady looking for you. 84. Xīn mǎi de yīfu. Newly bought clothes 85. Zhè shuǐ bīng shǒu. This water is freezing. 86. Nǐ zuì xǐhuan chī shénme cài ?What is your favorite dish? 87. Wǒ chī mǐfàn de shíhou xǐhuan jiā xiē dòufurǔ. I always eat fermented bean curd with rice. 88. Shuǐguǒ jiù fàngzài zhuōzi shàng. Fruits were placed on the table. 89. Qiū píngguǒ tōngcháng wéi hóngsè. Wealthy apples are usually red in color. 90. Bǎ tā hē gānjìng, chá duì nǐ yǒuyì. Drink up, tea is good for you. 91. Nǐ zhèyàng de bēizi zài héchù yǒu mài de?Where can I buy a cup like yours? 92. Zhè duōshǎo qián ?How much does it cost? 93. Tā cóng fēijīshàng fǔkàn Chángjiāng. She looked down on the Yangtze from the plane. 94. Mǎlì jià gěi le yígè chūzūchēsījī. The guy whom Mary married is a taxi driver. 95. Tā zhèngzài kàn diànshì. He is watching TV. 96. Tā shì gè diànnǎo qícái. He's a wizard with computers. 97. Qù kàn diànyǐng hǎo ma ?How about going to the cinema? 98. Duōme hǎo de tiānqì a! What a lovely day! 99. Māo de shuìzī shífēn kě'ài. Cats' sleeping postures are very cute. 100. Tā shì zhǐhǎo gǒu. He's a good dog.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 3:40 pm, edited 4 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:19 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1 жишээ өгүүлбэрүүд (101-125)
是什么东西?这个孩子人见人爱. 你叫什么名字? 这本书要看. 我也正在努力学习汉语。 繁体的“机”字,笔划很多。ī现代派设计的桌子。椅子放在餐室中. 我很好,谢谢. 谢谢你帮助我。不客气。她走得很急,甚至都没来得及和我们说再见。请向右转。对不起,一定要原谅我. 不好意思打扰您了!--没关系。遍地是雪. . 院子里有一棵大树。 你明年买车吗? 看情况吧。 我喜欢听广播. 他说话很慢。我喜欢读时装杂志. 把字写清楚. 你看见过瀑布吗? 她叫什么名字? 嘿,快来!我去过两回. -----
101. Shì shénmedōngxī ?What is it? 102. Zhège háizǐ rénjiànrén'ài. Everyone who sees this child likes him. 103. Nǐ jiào shénme míngzi? What's your name? 104. zhèběn shū yàokàn. Need to read this book 105. Wǒ yě zhèngzài nǔlì xuéxí hànyǔ. I also am trying to learn Chinese. 106. Fántǐ de"jī"zì,bǐhuà hěnduō. The original form of"机" has many strokes. 107. Xiàndàipài shèjì de zhuōzi. Tables in modernistic designs. 108. Yǐzi fàngzài Cānshì zhōng. The chairs belong in the dining room. 109. Wǒ hěnhǎo, xièxie. I'm fine, thanks 110. Xièxie nǐ bāngzhù wǒ. bú kèqi. Thank you for helping me. It is my pleasure. 111. Tā zǒu de hěn jí, shènzhì dōu méi láidejí hé wǒmen shuō zàijiàn. She was in such a hurry that she didn't even wave goodbye to us. 112. Qǐng xiàng yòu zhuàn. Please turn right. 113. Duìbùqǐ,yídìng yào yuánliàng wǒ. Sorry, please forgive me. 114. Bùhǎoyìsī dǎrǎo nín le! -- méiguānxi. Sorry perhaps I'm disturbing you! - No bother. 115. Biàndì shì xuě. There's snow everywhere. 116. Yuànzi lǐ yǒu yìkē dàshù. There's a big tree in the courtyard. 117. Nǐ míngnián mǎi chē ma?Kàn qíngkuàng bā. Are you going to buy a car next year? – It depends. 118. Wǒ xǐhuan tīng guǎngbō. I like to listen to the radio. 119. Tā shuōhuà hěn màn. He spoke slowly. 120. Wǒ xǐhuan dú shízhuāngzázhì. I love to read fashion magazines. 121. Bǎ zì xiě qīngchu. Write the word clearly. 122. Nǐ kànjiànguò pùbù ma? Have you ever seen a waterfall? 123. Tā jiào shénme míngzi? What is her name? 124. Hēi,kuài lái! Hey, come quickly! 125. Wǒ qùguò liǎnghuí. I have been there twice.


Last edited by Joy1199 on Nov.13.18 4:30 pm, edited 4 times in total.

Top
   
PostPosted: Nov.13.18 11:20 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.13.18 10:58 am
Posts: 13
HSK 1 жишээ өгүүлбэрүүд (126-153)
我们昨天去上海了。该吃午饭了. 我喝许多咖啡。我当时正好在睡觉. 你给谁打电话了?你做得很好. 我去市场买东西. 他总是开着门. 大家随便坐。他和父母住在一起。 他们学习刻苦。编译字典不是一件简单的工作。 我预计会下雨。他爱上了一个女孩。 我非常喜欢你. 他想当兵。他们孩提时就认识了。我不会下象棋。 我能帮忙吗?汤很好闻。 法国是葡萄酒大国。 请把音乐声音关小!多美的城市! 你要少吃甜食。外面特别冷. 今天真热. 我太高兴了。这个地方真漂亮!-----
126. Wǒmen zuótiān qù Shànghǎi le. We went to Shanghai yesterday. 127. Gāi chī wǔfàn le. It's time for lunch. 128. Wǒ hē xǔduō kāfēi. I drink a lot of coffee. 129. Wǒ dāngshí zhènghǎo zài shuìjiào. I was exactly asleep at that time. 130. Nǐ gěi shuí dǎdiànhuàle ?Who did you call? 131. Nǐ zuòdehěnhǎo. You're doing fine 132. Wǒ qù shìchǎng mǎi dōngxī. I'm going shopping in the market. 133. Tā zǒngshì kāizhemén. He will leave the gate open. Он оставит ворота открытыми. 134. Dàjiā suíbiàn zuò. Everyone can sit where they like. 135. Tā hé fùmǔ zhùzài yìqǐ. He lives with his parents. 136. Tāmen xuéxí kèkǔ. They study hard. 137. Biānyìzìdiǎn búshì yíjiàn jiǎndānde gōngzuò. Translating and editing a dictionary is not an easy job. 138. Wǒ yùjì huì xiàyǔ. I expect it will rain. Я ожидаю, что будет дождь. 139. Tā àishàngle yígè nǚhái. He fell in love with a girl. Он влюбился в девушку. 140. Wǒ fēicháng xǐhuan nǐ. I like you a lot. 141. Tā xiǎng dāngbīng. He wants to be a soldier. 142. Tāmen háití shí jiù rènshíle. They know each other since they were kids. 143. Wǒ búhuì xià xiàngqí. I can't play chess. 144. Wǒ néng bāngmáng ma? Can I help? 145. Tāng hěnhǎowén. The soup smells good. 146. Fǎguó shì pútáojiǔ dàguó. France is an important wine-producing country. 147. Qǐng bǎ yīnyuè shēngyīn guān xiǎo! Please turn the music down! 148. Duōměide chéngshì! How beautiful this town is! 149. Nǐ yào shǎo chī tiánshí. You should eat fewer sweet things. 150. Wàimiàn tèbié lěng. It's freezing outside. 151. Jīntiān zhēn rè. It's so hot today. 152. Wǒ tài gāoxìng le. I am so happy. 153. Zhège dìfang zhēn piàoliang! What a beautiful place!


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 13 posts ] 

All times are UTC+09:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  

Copyright Asuult.NET © 2000-2015.
Administrative Contact: Khundaga Khurelbaatar [hundaga@hotmail.com]
Tel: 1-888-303-4927, Fax: 1-888-406-2264.
Powered by phpBB © 2000-2015 phpBB Group. Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited